Новини

7.11.2019 г.

Прието е ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Категория: Правителствени

 
Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на държавната служба и служителите в държавната администрация.
 
Промените са предприети поради изменения в законодателството и спецификата на осъществяваната дейност и имат за цел да допринесат за поддържането на актуална информация за длъжностите във всяка администрация, както и да регламентират прилагането на механизми за гъвкави условия на труд и кариерно развитие.
 
Предвижда се експертните длъжности в областта на информационните технологии да се заемат и по трудово правоотношение е оглед подобряване на възможностите за привличане на специалисти от бизнес организациите. Въвеждат се общовалидни критерии за определяне на ключови длъжности, което ще позволи да се реализира механизма за приемственост в администрацията.
 
В Наредбата за служебното положение на държавните служители се уреждат елементи на процедурата, свързана с възможността за работа в две администрации при непълно работно време, което ще подобри възможностите на малки администрации да назначават нужните им квалифицирани експерти.
 
Приетото Постановление е в изпълнение на мерки, предвидени в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.