Новини

5.11.2019 г.

Публикувани са Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации

Актуализираните Стандарти за провеждане на обществени консултации представят основните етапи от подготовката, провеждането и оценката на обществени консултации, както и стандартите за тяхното практическо прилагане от страна на публичната администрация, включително отчитането на приноса на участниците в обществените консултации и са структурирани в три раздела:
 
→ Раздел I:   Общи принципи и процедури за провеждане на обществени консултации;
→ Раздел II:  Обществени консултации, провеждани от централните органи на изпълнителната власт;
→ Раздел III: Обществени консултации, провеждани от органите на местната власт.
 
Стандартите са предназначени да подпомогнат администрациите при прилагането на определените принципи за провеждане на обществени консултации като част от цялостния процес на планиране, разработване и прилагане на публични политики.
 
Документът може да бъде намерен в раздел "публикации" на Портала за обществени консултации - ТУК
 
 
Стандартите са разработени по проект "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението", реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002