Новини

15.6.2018 г.

Започна изпълнение на проект за по-високо качество на административното обслужване и обратна връзка

Категория: Държавна администрация

 

През юни 2018 г. администрацията на Министерския съвет започна изпълнението на проект: „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“.

 

Проектът е с продължителност 17 месеца и е на обща стойност от 899 999,47 лв.

 

Основната цел на проекта е насочена към повишаване на качеството на административното обслужване във връзка с разширяване прилагането на комплексно административно обслужване.

 

Проектът се състои от четири дейности.

Първата и втората дейност предвиждат въвеждане на по-високи общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване чрез разработване на нови общи (задължителни) стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране, изготвяне на примерни собствени стандарти за административно обслужване, актуализиране на Ръководството за разработване на Харта на клиента, изготвяне на 5 пилотни харти на клиента и актуализиране на съдържанието на отчетните форми за административно обслужване в ИИСДА.

 

Третата и четвъртата дейност акцентират върху системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги. Ще се изготви анализ на механизмите за обратна връзка от потребителите и предложения за нормативни промени и ще се актуализира Методологията за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите. Ще се проведат 4 пилотни обучения за прилагане на механизмите за обратна връзка и за провеждане на проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите. Ще се проведе проучване по метода "Таен клиент".