Новини

14.6.2018 г.

Приета е тригодишна план-програма на ЦКБППМН

Категория: Държавна администрация

 

На 16.05.2018 г. на първото редовно заседание на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет беше приета тригодишната план-програма за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните за периода 2019-2021 г. заедно с бюджетната прогноза за средствата, необходими за реализацията на програмата.

 

Целта на програмата е необходимостта от ефективно прилагане на законодателството в областта на предотвратяването и противодействието на детското девиантно поведение, закрила и подпомагане на ресоциализацията на извършителите, повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца с девиантно поведение и повишаване на родителския капацитет и подпомагане на родителите на деца, извършители на противообществени прояви и престъпления, както и от обединяване и координиране на усилията на институциите в превенцията и противодействието на девиациите в поведението на подрастващите.