Новини

20.1.2011 г.

АПИ откри тръжна процедура за възлагане на малка обществена поръчка

Категория: Обяви

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Подкова" от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново" от км 0+000 до км 2+368".
Прогнозната стойност на поръчката е 52 милиона лева, а срокът за изпълнението на договора с избрания изпълнител - 25 месеца.
Тръжната процедура е в изпълнение на Проект „Кърджали-Подкова", включен в приоритетна ос ІІ „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт", с индикативен бюджет от 32 милиона евро, от които 25,6 милиона евро - от Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Документацията за обществената поръчка може да бъде закупена в срок до 25 март 2011 г. в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура", всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 часа (гр. София, бул. „Македония" № 3).
Срокът за получаване на оферти е до 17.00 ч. на 4 април 2011 г.
Получените оферти ще бъдат отворени в 12.30ч. на 5 април 2011 г.

За допълнителна информация: http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=55221