Новини

19.1.2011 г.

Оптимизация на две изпълнителни агенции

Категория: Правителствени

Правителството прие нов устройствен правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Текстовете в документа целят отстраняване на непълноти и противоречия с последните промени в Закона за животновъдство и други нормативни актове, касаещи дейността на Агенцията, и водят до оптимизиране на администрацията на ведомството.
Специализираната администрация на Агенцията е организирана в две главни дирекции - „Контрол и координация на развъдната дейност” и „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”. В състава на първата се включват шест териториални звена – регионални центрове за контрол и координация на развъдната дейност, а в състава на втората – две териториални звена (центрове по репродукция и анализ). Териториалните звена са със статут на отдели. Щатовете в Агенцията са намалени от 162 на 141.
С друго решение Министерският съвет измени Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за да оптимизира администрацията и да отрази промените в Закона за посевния и посадъчния материал.
Служителите във ведомството ще бъдат 251 (при 322 сега). Дирекциите в администрацията остават същите, но се допълват функциите им. В задълженията на Агенцията занапред ще влиза консултирането на земеделските производители по отношение използването на сортове от видове земеделски растения, технологии на отглеждане и др