Новини

19.1.2011 г.

Стартира Бюджетна процедура 2012

Категория: Правителствени

Правителството прие решение за бюджетната процедура за 2012 г. Определят се основните правила, които трябва да се спазват в рамките на бюджетния процес, отделните стъпки и отговорностите по изготвянето на необходимата информация и сроковете за нейното представяне в Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание.
Бюджетната процедура за 2012 г. не се различава концептуално от тези от предходните години. В нея обаче са отразени основните моменти от инициативата на Европейската комисия „Европейски семестър”, която цели засилване и укрепване на икономическото управление и координация на икономическите, фискални и бюджетни политики на държавите-членки. Така се постига съгласуваност между основни фискални и бюджетни документи на правителството и тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (без по общини) за периода 2012-2014 г. с ангажиментите по Националната програма за реформи, в рамките на Стратегия „Европа 2020” и Конвергентната програма.
Основната промяна в бюджетната процедура е в сроковете по приемане на изброените ключови документи за съставянето на проектобюджета за 2012 г. Тя е продиктувана от решението на ЕК за отлагане във времето на разработването и внасянето на конвергентните програми и на програмите за стабилност на държавите-членки, като вместо в края на ноември 2010 г., те трябва да бъдат представени в Брюксел не по-късно от 30 април т. г. По този начин 2011 г. е първата година на прилагане на т. нар. „Европейски семестър”, както и на значителна промяна в сроковете, по които досега се изготвяше годишният проект на закон за държавния бюджет.
Бюджетната процедура 2012 включва два етапа. Първият е в периода януари-април и приключва с решение на МС за одобряване на основните допускания, тригодишната бюджетна прогноза и таваните на разходите по ПРБК (без по общини) за периода 2012-2014 г. и на актуализацията на Стратегията за управление на държавния дълг. Вторият започва в 20-дневен срок от приемане на това решение на МС с указания на министъра на финансите за подготовка на годишните проекти на ПРБК на бюджети за 2012 г. и приключва с приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.