Новини

16.3.2012 г.

Стартира общественото обсъждане на Националната програма за развитие: България 2020

Категория: Възможности

Започва обществено обсъждане на проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020”
Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020” представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. и се публикува за поставяне на начало на широк обществен дебат по тези политики.
През месец юни 2010 г. беше създаден Съветът за развитие към Министерския съвет с цел осигуряване на максимално ефективна координация и съгласуваност при програмирането и изпълнението на политиките за развитие на Република България. Междуведомствената работна група към него, включваща представители на всички министерства, има за основна задача разработването на Национална програма за развитие: България 2020 (НПР). През 2011 г. от Съвета за развитие бяха приети анализът, визията, целите и приоритетите на програмата, като преди приемането им всеки един отделен елемент на НПР беше подложен на широко публично обсъждане. Постигнатото съгласие за визия за България през 2020 г. е:
КЪМ 2020 Г. БЪЛГАРИЯ E ДЪРЖАВА С КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА, ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ, ПРИОБЩАВАЩ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Поставените приоритетни цели са:
 Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;
 Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност;
 Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

Бяха дефинирани осем приоритета, чрез които да бъде осигурено постигането на целите и визията за развитие на страната:
1.„Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила”,
2. „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
3. „Постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”,
4. „Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси”,
5. „Подкрепа за развитие на  високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните изследвания”,
6. „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса”,
7. „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост” и
8. „Подобряване на транспортната свързаност”.
Разработени бяха стратегии за всеки от приоритетите, чрез които да се определят основните двигатели на растежа, посоката на реформите в ключови сфери на социално-икономическия живот, както и да се посрещнат предизвикателствата, пред които е изправена българската икономика както в средносрочен, така и в дългосрочен план.
Настоящият документ представлява първи вариант на стратегията на НПР, който има за цел да представи най-общо областите на интервенции, които  са  определящи за посоката на развитие в дългосрочен план.

Писмени коментари по текста на стратегията се приемат в срок до 23 април 2012 г., 17:30 ч. на e. mail:  s.koleva@government.bg.

През месец април 2012 г. ще бъде организирано публично събитие за обсъждане предложения документ, на което ще бъдат поканени широк кръг социално-икономически партньори, НПО, представители на академичните среди и  гражданското общество.

Обществената онлайн консултация на проекта се намира тук. Електронният вариант на документа се намира в приложения файл.

В процеса на финализиране на Националната програма за развитие предстои да бъде доразработена стратегическата част на документа въз основа на коментарите и предложенията, които ще бъдат получени в рамките на общественото обсъждане. Ще бъдат конкретизирани предвидените мерки в рамките на  всеки приоритет с цел точното им позициониране в общата рамка. Предвижда се този процес да завърши до края на месец юли 2012 г., както и изготвянето на анализ на необходимите финансови ресурси и източниците на финансиране по всички приоритети и на система за мониторинг, наблюдение и контрол на изпълнението на НПР.

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА АКТИВНОСТ В ОБСЪЖДАНЕТО!