Новини

25.10.2022 г.

Публикувано е Решение на Министерския съвет относно процеса по присъединяване на България към ОИСР

Категория: България в ОИСР

Правителството прие Решение относно процеса по присъединяване на България към ОИСР
 
Министерският съвет прие Решение за определяне на водещи и партниращи институции по правните инструменти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 
На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни кандидатки, между които и България, която официално прие отправената покана за започване на разговори за членство. На срещата на Съвета на ОИСР на ниво министър на 9-10 юни 2022 г. бе одобрена Пътна карта с пълните параметри на започващия процес на разговори с България, в т.ч. условията на задълбочени технически прегледи.
 
Като първа стъпка страната ни следва да предостави Първоначален меморандум, който включва самооценка на съответствието на българското законодателство, политики и практики с правните инструменти на ОИСР.
 
Проектът на Решение на Министерския съвет определя водещите и партниращите институции, отговорни за осигуряването на съответствието с всеки отделен правен инструмент на ОИСР.
 
Ефективното разпределение на задачите е от съществено значение за успешното осъществяване на процеса на присъединяване, предвид неговия хоризонтален и междусекторен характер. Скоростта на присъединителния процес до голяма степен ще зависи от ангажимента и способността на българската администрация да предоставя бързо исканата от ОИСР информация във всяка една фаза на разговорите и да предприема своевременни действия в съответствие с направените препоръки, вкл. за промени в законодателството при необходимост.