Новини

12.10.2021 г.

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Усъвършенстване на концесионната политика“

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет изпълнява Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Общата стойност на Проекта е в размер на 407 262,00 лв., от които 346 172,70 лв. европейско и 61 089,30 лв. национално съфинансиране.

 

Срокът за изпълнение на Проекта е 42 месеца (януари 2019 г. – юни 2022 г.).

 

Общата цел на Проекта е усъвършенстване на концесионната политика, а специфична цел е  идентифициране на възможни решения за подобряване на политиката в областта на подземните богатства.

 

Основната дейност по Проекта е изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси (подземни богатства) и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства. Дейността се изпълнява в три последователни етапа, като предвидените резултати са следните:

1)   Изготвен анализ на българската и на европейски практики в областта на подземните богатства;

2)   Изготвена Концепция с установени и мотивирани възможни решения (и предложения за нормативни промени) за подобряване на концесионната политика за подземните богатства;

3)   Изменена действащата или приета нова наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства;

4)   Изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства с мотиви към него.

Планираните индикатори по Проекта са следните:

1)   Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията – целева стойност общо 2 броя;

 

Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите – целева стойност общо 1 брой.