Новини

22.12.2020 г.

Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация

Проект: BG05SFOP001-2.001-0012 “Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“ се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Конкретен бенефициент – администрация на Министерския съвет.
 
Проектът приключва на 31.12.2020 г. 
 
Проектът даде възможност да бъдат извършени цялостни предварителни оценки на въздействието на проекти на закони или кодекси и последващи оценки на въздействието на действащи закони и кодекси.
 
Основна цел на проекта бе изграждане на капацитет в централната администрация за извършване на цялостна оценка на въздействието на проекти на нормативни актове.
 
Резултати по Дейност 1: Извършване на оценкa на въздействието на нормативни актове
Извършени са общо 56 оценки на въздействието на действащи закони и кодекси. При изготвянето на оценките на въздействие, над 50 служителите от конкретните институции имаха възможност да работят в тясно сътрудничество с консултантите, чрез метода „учене чрез правене“.
 
Резултати по Дейност 2: Анализ на капацитета на администрацията за разработване на политики и за активно участие в приемането на европейско законодателство в контекста на приключилото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.
Изготвен Анализ за постигнатите резултати по време на председателството по отношение на административния капацитет за правене на политики и участие в процеса по вземане на решения в ЕС.
Отправени са предложения до Института за публична администрация за допълване и актуализиране на учебното съдържание на института.
 
Обща стойност: 2 877 456,00 лв.
- Европейско финансиране от ЕСФ в размер на 2 445 837,60 лв. и 
- Национално финансиране в размер на 431 618,40 лв.