Новини

5.8.2020 г.

Резултати от дейност 3 на проект Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението

Категория: Държавна администрация

Публикувани са резултатите от изпълнението на Дейност 3 "Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни" на проект "Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението" с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

Дейността е съставена от 3 поддейности, а резултатите от нея са следните аналитични документи:

1. Проучване на практики за съвместно регулиране и саморегулиране в държави от ЕС;
2. Проучване на съществуващи практики и идентифициране на възможности за съвместно регулиране или саморегулиране на икономически сектори в България;
3. Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори;
   3.1.Приложение 1: Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи;
   3.2. Приложение 2: Практики за прилагане на алтернативни регулаторни подходи на държави от ЕС;
   3.3. Приложение 3: Насоки и предложения за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори;
   3.4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на концепция;
   3.5. Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието на концепция;
   3.6. Обратна връзка от консултациите в рамките на цялостната предварителна оценка на въздействието на концепция;
 
Повече информация, както и самите документи, можете да намерите на този адрес.