Новини

18.5.2020 г.

Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Категория: Възможности

На основание чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове на СРГО ОБЯВЯВА резултатите от проведеното електронно гласуване в периода 28 април – 13 май 2020 г. на Платформата https://voting.government.bg/ за членове на Съвета, както следва:

 

При избирателна активност от 75,46 %, сформирана от гласовете на 286 организации от общо допуснати за участие в процедурата 379, класираните за членове на Съвета са:

1. "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО", ЕИК 130570377  - 178 гласа;

2. "БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ",ЕИК 131201582 – 126 гласа;

3. "РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ", ЕИК 130560949 – 108 гласа;

4. "СВЕТЪТ НА МАРИЯ", ЕИК 176246240 – 94 гласа;

5. "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ", ЕИК 131308239 – 85 гласа;

6. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-БЪЛГАРИЯ", ЕИК 176007906 – 85 гласа;

7. "ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО В ЧАС", ЕИК 175935973 – 83 гласа;

8. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ", ЕИК 703415 – 77 гласа;

9. "БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ", ЕИК 831091447 – 73 гласа;

10. "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА", ЕИК 131327481 – 71 гласа;

11. "АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 131066056 – 70 гласа;

12. "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ", ЕИК 121703113 – 63 гласа;

13. "АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ", ЕИК 130577279 – 61 гласа;

14. "КАРИН ДОМ", ЕИК 813145053 – 59 гласа.

 

Пълният списък с организациите, кандидати за членове на Съвета, подредени според броя получени гласове, е публикуван на Платформата https://voting.government.bg/publicLists/ranking .

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ПОДСРГО в тридневен срок от настоящото обявление пред Комисията по организиране и провеждане на процедурата за избор могат да се правят възражения от организациите, участвали в избора.

 

Съгласно чл. 16, ал. 1 от ПОДСРГО в срок от 5 работни дни от настоящото обявление класираните 14 организации следва да определят и заявят до Секретариата на Съвета физическите лица (титуляр и заместник), които ще ги представляват в него

Съгласно чл. 14 , ал. 6 от ПОДСРГО Комисията публикува протоколите от проведените от нея заседания.

Информация за състава на Съвета, одобрен с решение на Министерски съвет, ще се публикува Портала за обществени консултации – www.strategy.bg,

на Портала за консултативни съвети - https://saveti.government.bg/ и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info.