Новини

23.12.2016 г.Общо 22 проекта в подкрепа на електронното управление кандидатстват за финансиране по ОПДУ

23.12.2016 г.ПРИКЛЮЧВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯТ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

22.12.2016 г.Покана за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмезд...

12.12.2016 г.Проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

12.12.2016 г.ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

12.12.2016 г.УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

9.12.2016 г.Ивелина Василева: Изпълнихме ОПОС 2007-2013 на 99,85%

9.12.2016 г.С 210 млн. евро Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подкрепят приоритетни проекти в България

9.12.2016 г.СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ “ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“

2.12.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...