Новини

13.1.2016 г.Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на ЕКОФИН

13.1.2016 г.Инвестиции за близо 2 млн. лв. ще бъдат направени в проучване и добив на подземни богатства в три общини

13.1.2016 г.Одобрено е предварително финансиране за разширение на метрото

13.1.2016 г.Предлагани промени в Закона за защита при бедствия засилват ролята на превенцията

13.1.2016 г.Промяна в регулацията на цените и качеството на ВиК услугите ще повиши устойчивостта и ефективността на сектора в полза на потребителите

13.1.2016 г.Приети са промени в подзаконовата нормативна уредба, произтичащи от влезлите в сила промени в КСО

13.1.2016 г.Опростяват се административни процедури по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

13.1.2016 г.Оптимизира се структурата на Българския институт по метрология

13.1.2016 г.Правителството одобри проект на Закон за държавните помощи

13.1.2016 г.Определени са управляващ и сертифициращ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

  ...