Новини

3.10.2017 г.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

3.10.2017 г.Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.

22.9.2017 г.УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

21.9.2017 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

21.9.2017 г.„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

31.8.2017 г.Информационни дни по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

30.8.2017 г.Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

28.8.2017 г.Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от ПМДР

18.8.2017 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонс...

16.8.2017 г.Подписани са договорите за инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство

  ...