Новини

16.8.2017 г.Подписани са договорите за инвестиции в рибопреработвателни предприятия по Програмата за морско дело и рибарство

4.8.2017 г.ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

3.8.2017 г.Одобрени са 140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро по Третата покана за проектни предложения по Програма Интеррег VA Румъния – България

21.7.2017 г.Ивайло Московски: През 2019 г. София ще има 12 нови модерни метростанции

21.7.2017 г.ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

19.7.2017 г.Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на администрат...

11.7.2017 г.Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подк...

29.6.2017 г.УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

27.6.2017 г.Бюджетът на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде наддоговорен с 10%

23.6.2017 г.През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

  ...