3.5.2017 г.

Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България във Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Вторият план за действие на Република България по инициативата „Партньорство за открито управление“ е приет с Решение на Министерския съвет № 530 от 21 юли 2014 г. и допълнен с Решение № 503 от 03 юли 2015 г. на Министерския съвет.

Основен фокус при формулиране на ангажиментите и мерките в Плана е поставен върху няколко сфери: фискална прозрачност; законодателни промени, насочени към повишаване на прозрачността и отчетността в процеса на управление; усъвършенстване на механизмите за участие в заинтересовани страни (бизнес и структурите на гражданското общество) в процесите на разработване и изпълнение на политики; използване на публични данни в отворен формат с оглед стимулиране на администрацията да прилага нови технологични и иновативни подходи за формулиране на публични политики на основата на анализ на данни и осигуряване на допълнителен канал за влияние върху управлението от страна на гражданското общество.

Докладът за самооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” за периода 2014-2016 г. е приет с Решение № 15 от Протокол № 20 от 03 май 2017 г. на Министерския съвет.

назад