5.2.2016 г.

Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата “Партньорство за открито управление”

Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Вторият план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито управление” е приет с Решение на Министерски съвет №530 от 21 юли 2014 г. Основен фокус при формулиране на ангажиментите и мерките в Плана е поставен върху няколко сфери: фискална прозрачност; законодателни промени, насочени към повишаване на прозрачността и отчетността в процеса на управление; усъвършенстване на механизмите за участие в заинтересовани страни (бизнес и граждански организации) в процесите на разработване и изпълнение на политики; използване на публични данни в отворен формат с оглед стимулиране на администрацията да прилага нови технологични и иновативни подходи за формулиране на публични политики на основата на анализ на данни и осигуряване на допълнителен канал за влияние върху управлението от страна на гражданското общество.

назад