5.3.2012 г.

Присъединяване на Република България

Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"

Присъединяването на Република България към Глобалната инициатива за партньорство за открито управление е мотивирано от опита ни в разработването на релевантни политики и свързаните с тях мерки за изпълнение, както и въведените добри български практики, които сме готови да споделим с другите държави.
Българското правителство на европейското развитие споделя принципите на открито управление: прозрачност, гражданско участие, отговорност, отчетност и технологично обновление, които са основополагащи в европейското право. Българското законодателство е хармонизирано с правото на Европейския съюз при стриктното спазване на изискванията по отношение на публичност и прозрачност на обществените отношения.
Споделяме виждането, че ползването на знанията на цялото общество довежда до най-добри управленски решения. Считаме, че представянето на управленските идеи на възможно най-ранен етап пред обществото и получаването на навременна обществена реакция е най-верният път за оптимизиране на управленските решения, за изграждане на гражданско общество, което е посветено и съпричастно с управлението и по-трудно може да бъде манипулирано.
С протоколни решения от 24 август 2011 г. Министерският съвет възложи на министър-председателя или упълномощено от него длъжностно лице да потвърди желанието и готовността на правителството на Република България за участие в Глобалната инициатива за партньорство за открито управление, както и на Съвета за развитие да отговаря за координацията и участието на Република България в “Партньорство за открито управление” като започне подготовката за разработване на план за действие.
 

назад