18.6.2021 г.

СТАРТИРА СЪБИРАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

В периода от 18 юни до 30 юли 2021 г. всяко заинтересовано лице (гражданска организация, в това число браншови и  професионални организации, държавна институция, физически или юридически лица) могат да подават предложения за мерки и/или тематични области, които да залегнат в плана.

Предложенията за мерки трябва да отговорят на следните задължителни критерии:

 1. Да попадат в някоя от следните тематични области:

 

 • почтено управление и борба с корупцията;
 • гражданско участие;
 • прозрачност и достъп до информация;
 • отворени данни;

или да се направи обосновано предложение за включване на нова тематична област.

 1. Да са свързани с принципите на инициативата за: 

 

 • прозрачност
 • гражданско участие
 • отчетност
 • технологично обновление

 

 1. Да са конкретни, с определени финансови параметри на изпълнение и измерими резултати;

 

 1. Да са изпълними в рамките на двегодишен период, считано от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2024 г.;

 

 1.  Да включват съвместни действия между държавна институция и гражданска организация при планирането, изпълнението или контрола на предложената мярка/и;

 

 1. Да имат преобразяващ потенциал за функционирането на държавната власт.

 

Получените предложения за мерки ще бъдат обсъдени под формата на он-лайн консултации през август и септември  2021 г. и впоследствие тези от тях, които отговарят на посочените условия ще бъдат разработени като мерки на плана от преходния състав на Съвета за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ (ПОУ)

Предложенията могат да се изпращат в срок до 30 юли 2021 г. чрез електронно генерирана форма, достъпна чрез следния линк: http://bit.ly/FORMOGP

назад