29.7.2019 г.

Заключителен доклад за България, съгласно независимия механизъм за оценка относно изпълнението на Третия план за действие 2016-2018 г.

Мониторинг на ангажиментите по инициативата

Съгласно Независимия механизъм за оценка, възприет от Инициативата за открито управление (OGP Independent Reporting Mechanism – IRM) на двегодишен период се изготвят доклади за страните-участнички в инициативата относно изпълнението на ангажиментите, залегнали в Плановете им за действие. В докладите се прави оценка на степента на изпълнение на ангажиментите, поети от правителството, тяхната релевантност към целите на Инициативата и се правят препоръки за ангажименти, които да залегнат в новите планове за действие. Докладите се подготвят от национални експерти в сътрудничество с правителствата и други заинтересовани страни. Докладът за България е включва оценка за изпълнение на ангажиментите от Третия план за действие 2016-2018 г.

назад