23.7.2018 г.

54 предложения от държавни институции и граждански организации за включване в Четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

Държавните институции и граждански организации направиха общо 54 предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“.

 

Предложени са 3 нови тематични области към 6-те по сега действащия план за действие.  Предложенията за 9 тематични области са:

· Отворени данни
· Електронно управление
· Достъп до информация
· Гражданско участие
· Почтено управление
· Открити градове
· Електронно правосъдие (нова област)
· Намаляване на административната тежест за граждани и бизнеса (нова област)
· Цифров растеж (нова област)

 

За да залегнат в Четвъртия национален план за действие, освен условието да попадат в някоя от изброените по-горе категории, съгласно стандартите на инициативата, мерките трябва да са:

· ясно определени (по недвусмислен начин да се разбира каква е целта на мярката и какви резултати се очакват с нейното постигане);
· реалистични (да е възможно постигането на резултатите по мярката в рамките на двугодишен период);
· да предполагат съвместни действия между администрацията и гражданските организации (това предполага включването на двете страни в осъществяването на мерките).

 

Преценката дали направените предложения отговарят на изброените критерии ще се направи по време на тематичните дискусии с  участието на инициаторите на предложенията и заинтересованите от тяхното изпълнение граждански организации или представители на администрацията.

 

Преди провеждането на дискусиите се обръщаме към всички заинтересовани от темата -  представители на граждански организации и институциите - в срок до 15 август 2018 г. да направят своите коментари по постъпилите предложения, както и да заявят желанието си и възможностите си да се включат в изпълнението на предложена мярка/мерки. В интерес на качеството на националния план са допустими нови предложения, които ще бъдат обсъдени на последващите тематични дискусии.

 

Общественото обсъждане ще е открито за всички, като в секцията за обществени консултации са публикувани мерките, групирани по тематични области.

 

Коментарите си може публикувате в секцията за обществени консултации или да изпращате на адрес: r.velichkova@government.bg

 

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Електронно управление“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3660

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Достъп до информация“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3661

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Отворени данни“:
www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3662

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Гражданско участие“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3663

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Почтено управление“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3664

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Открити градове“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3665

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Електронно правосъдие“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3666

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3667

Линк за обсъждане на предложенията за включване в област „Цифров растеж“:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3668


След приключване на обсъждането на предложенията на мерки и на база на събраната информация, в периода 20-25 август ще бъдат обявени дати за тематичните дискусии, които се предвижда да започнат през първата седмица на септември 2018 г.

 

При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към Ралица Величкова, дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС на тел.: 02 940 29 18 или чрез ел. поща: r.velichkova@government.bg

назад