1.6.2018 г.

Стартира процесът по подготовка на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ предстои разработването на Четвъртия национален план на Република България . Подготовката на плана ще се извърши през месеците юни  - септември 2018 г. и ще включва следните стъпки:

  1.      Събиране на предложения за конкретни мерки, които да залегнат в бъдещия план от представители на граждански организации, министерства, държавни агенции и други заинтересовани лица;

   2.      Провеждане на тематични дискусии за обсъждане на постъпилите предложения;

   3.      Разработване на проект на Четвъртия национален план и общественото му обсъждане;

   4.      Приемане на плана с решение на Министерски съвет.

Графикът за осъществяване на изброените стъпки е приложен в прикачения файл.

Обръщаме се към заинтересованите граждански организации с апел да предложат мерки и/или тематични области, които да залегнат в плана.

Предложените мерки трябва да отговорят на следните критерии:

  > Да попадат в някоя от следните тематични области:

       Електронно управление;

       Отворени данни;

       Открити градове;

       Достъп до информация;

       Гражданско участие;

       Почтено управление;

или да представляват предложения за нови тематични области с включени мерки, които да залегнат в новопредложените области;

  > Да са свързани с принципите на инициативата: 

       прозрачност;

       гражданско участие;

       отчетност;

       технологично обновление;

  > Да са изпълними в рамките на 2 годишен период, считано от септември 2018 до август 2020;
  > Да предполагат съвместни действия при осъществяването им с представители на администрацията.

 

Получените предложения ще бъдат обсъдени на тематични форуми, които ще се проведат в периода юли – август 2018 г.

 

Предложенията следва да бъдат изпратени на електронен адрес: r.velichkova@government.bg  до 1 юли 2018 г. на вниманието на Ралица Величкова.

 

===================================================================

 

Инициативата „Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, която стартира официално на 20 септември 2011 г. с осем държави –учредителки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Обединеното кралство и Съединените щати).

Към 2018 г. държавите - участници в инициативата са над 70.

България се присъединява към инициативата през 2011 г. и в момента изпълнява Третия си национален план за действие .

Държавите –участници в инициативата поемат чрез правителствата си конкретни мерки за изпълнение, с които целят да насърчат прозрачността в управлението, да овластят гражданите в процесите на вземане на решения, да ограничат корупцията чрез използване на нови технологични решения за укрепване на управлението.

Повече информация за инициативата, целите и участниците в нея може да се намери на https://www.opengovpartnership.org/

назад