5.10.2017 г.

Междинен доклад за самооценка на администрацията по изпълнението на Третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"

Екип на дирекция „Модернизация на администрацията“  подготви междинния доклад за самооценка на администрацията по изпълнението на Третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“.  На 14 септември 2017 г. проект на доклада , в частта му за  изпълнение на мерките би публикуван за обществено обсъждане. В рамките на 14 дневния срок за обсъждане се получиха три становище на граждански организации – Български център за нестопанско право, Форум гражданско участие и Български институт за правни инициативи, бяха изразени 10 коментара и бележки по конкретните мерки, както и отправени 3 предложения за подобряване занапред на дейността в рамките на инициативата. Коментарите и предложенията бяха отразени в окончателната версия на доклада.

Окончателната версия на междинния доклад за самооценка, получените становища от граждански организации  и отговора по тях може да прочетете тук.

назад