Стратегически документи

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Настоящата Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020, е създадена в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия. Тя представлява политически документ със средносрочен характер, чрез който Правителството на Република България демонстрира своята визия относно държавната политика в подкрепа на малките и средните предприятия в страната. Стратегията е разработена в съответствие както с програмата на правителството „Държавност, развитие, справедливост”, така и с политиката на Европейския съюз в тази област.

Стратегията е насочена към малките и средните предприятия в секторите на добивната промишленост, преработвателната промишленост и услугите (нефинансовите предприятия в секторите от В до М според Класификатора на икономическите дейности - КИД - 2008). Статусът на предприятията като микропредприятия, малки или средни предприятия се определя в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

Прилагането на Стратегията се извършва на базата на Годишни програми, които се одобряват от министъра на икономиката и енергетиката (чл.5, ал.2, т.4 на ЗМСП). В Годишните програми се съдържат предложения за мерки, насочени към насърчаване на развитието на МСП. Основните финансови инструменти за провеждане на формулираните мерки са европейските фондове и националния бюджет.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 37 на Министерския съвет от 23.01.2014 г.