Стратегически документи

Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и необходимите цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие.
Регионалният план за развитие на Северозападен район има интегрален характер и съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и направени предложения за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие.
 

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северозападен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.