Стратегически документи

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, който се разработва на териториално равнище от ниво 2 (NUTS 2). На това ниво се срещат двата подхода в изследването и прогнозирането на развитието: – „отгоре-надолу”, т.е. от европейското и националното равнище към регионалното ниво и „отдолу-нагоре” – инициативите идващи от общините и областите. Регионалното ниво най-добре характеризира състоянието на европейските териториални общности по отношение прилагането на Кохезионната политика на ЕС. Ето защо доброто интегрирано планиране на това ниво е от важно значение за преодоляване на различията в социално-икономическата сфера.
Регионалният план за развитие на Северен централен район се разработва в съответствие с постановките на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, регионалният план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз. Акцентът, който новата политика на ЕС поставя върху териториалното сближаване и сътрудничество, предопределя стриктното придържане на плана към Дунавската стратегия и последвалите разработки в макрорегионален и трансграничен контекст.
 

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Северен централен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.