Стратегически документи

Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020

Регионалният план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции. Регионалният план за развитие е съобразен с Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), които определят националните ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”.

 

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Североизточен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 460 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.