Стратегически документи

Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.

Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е от второ поколение. Той се създава по време, когато още действа актуализираният вариант на РПР до 2013 г. и същевременно се оформя стратегическата рамка за новия планов период (2014-2020 г.) Заемайки второто йерархично ниво в регионалното планиране под Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., настоящият РПР следва хронологичния ред за определяне на „....средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния район в съответствие с предвижданията на НСРР и другите структуроопределящи политики”. Така РПР навреме ще поеме и функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране – областни стратегии и общински планове за развитие.

 

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югозападен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 457 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.