Стратегически документи

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство за регионално развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането на Закона за регионалното развитие.
Като основен документ, определящ средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Югоизточен район, той е насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните различия в степента на социално-икономическото развитие в района, както и на междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Като документ с интегрален характер, Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 е съобразен, от една страна, с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. От друга страна е потърсена взаимна допълняемост между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие в ЮИР и целите и приоритетите на секторните стратегии и политики, които спомагат за балансираното развитие на района.
 

Докладът за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югоизточен район е приет с Решение №781 на Министерския съвет от 1 ноември 2018 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 458 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.