Стратегически документи

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012 г. - 2020 г.

Настоящият документ представлява Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в България 2012 г – 2020 г., който включва последващи мерки и дейности за първите 12 устойчиви органични занърсители и бъдещи такива за новите 10 устойчиви органични замърсители, включени в Стокхолмската конвенция.

Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от вредното въздействие на устойчивите органични замърсители.

Актуализираният план изменя Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в Република България от 2006 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 33.2 на Министерския съвет от 05.09.2012 г.