Стратегически документи

Национална здравна карта на Република България

Утвърдената Национална здравна карта на Република България е както следва:
1. областни здравни карти съгласно приложения № 1-28;
2. конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области съгласно приложение № 29;
3. конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области съгласно приложение № 30;
4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната съгласно приложение № 31;
5. анализ на състоянието в областите, включително относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи" от извънболничната медицинска помощ в областите съгласно приложение № 32;
6. видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие съгласно приложение № 33;
7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура съгласно приложение № 34;
8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно приложение № 35.
----------
С решението е отменено Решение № 103 на Министерския съвет от 2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.
----------
С Решение № 5935 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд беше обявена нищожността на Решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Националната здравна карта.
С Решение №361 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. е приета нова Национална здравна карта.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 202 на Министерския съвет от 24.03.2016 г.