Стратегически документи

Национална програма за младежта (2016-2020)

Националната програма за младежта (2016-2020) е разработена на основание чл. 7 от Закона за младежта, съгласно който в изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема национални програми за младежта по предложение на министъра на младежта и спорта.

Национална програма за младежта (2016-2020) е разработена въз основа на изводите и препоръките от изготвената оценка на предходната Национална програма за младежта (2011-2015) и резултатите от проведени проучвания и анализи на състоянието и потребностите на младите хора в страната. При оценката на предходния програмен период на програмата са идентифицирани и изследвани измерими индикатори, които са използвани за определяне на конкретни очаквани резултати от настоящата програма.

Към програмата има План за действие по изпълнението на Национална програма за младежта (2016-2020) за 2016 г., който не е приет с отделно решение.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 83 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.