Стратегически документи

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ) е разработен на основание чл. 9, ал.1 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Планът се основава на Концепция, докладвана от българските власти на Европейската комисия (ЕК) през 2013 г. 
Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите - и при обновяване на съществуващи сгради за различните под-категории на сградите. 
Планът отговаря на нарастващата необходимост за ефективно използване на енергийните ресурси, подобряване качеството на живот чрез енергийна ефективност и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда в резултат на употребата на изкопаеми горива. 
Планът е рамков и динамичен документ, тъй като целите, заложени в него не могат да се разглеждат изолирано от националната цел на България за енергийни спестявания през 2020 г. С това уточнение планът е резултат от кумулативното изпълнение на национални мерки за насърчаване на енергийната ефективност до нива по-високи от минималните изисквания, заложени в законодателството и за реализиране на конкретен принос в изпълнение на националната цел през 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1035 на Министерския съвет от 30.12.2015 г.