Стратегически документи

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. посочва пътя и приоритетните области за развитие на висшето образование в две направления - от една страна като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля и от друга - като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Тя очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 г.

Стратегията е съобразена с българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г.

 

Към Стратегията е приложен подробен План за действие. Той се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в Стратегията за развитие на висшето образование (2014-2020 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията, с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от два източника - програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2014-2020 г. и средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основно чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", но и чрез други финансови инструменти на Общността като ОП "Иновации и конкурентоспособност", Приоритетна ос 2 "Регионална образователна инфраструктура" на ОП "Регионална развитие" и др.

Стратегията и Плана за действие към нея са одобрени с Решение № 683 на Министерския съвет на 02.10.2014 г.

Съгласно РМС № 683/02.10.2014 г. Планът за действие влиза в сила след приемането на Стратегията от Народното събрание.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. е приета от 43-то Народно събрание на 26.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 18 от 10.03.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 26.02.2015 г.