Стратегически документи

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области с конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта. 
 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 42 на Министерския съвет от 26.01.2015 г.