Стратегически документи

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация задава визията за промяна в политиката и преодоляване на съществуващите социално-икономически предизвикателстава:
Ниска производителност на труда, 
Нисък дял на високотехнологично производство
Демографска криза – предотвратяване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализирали се българи и младежкото предприемачество
Осигуряване на по-качествен и здравословен начин на живот. 
Разработването и реализирането на стратегията трябва да се разбира като динамичен процес за определяне на най правилните области, върху които да се съсредоточи интервенцията.
Необходимо е ефективно партньорство за осъществяване на визията и целите на стратегията. В стратегията са обединени изводите, разбиранията, предложенията, опита – положителен и не само, от проведени мерки и действия, обобщени са добри примери на успешни политики на други страни. Стратегията е базирана на концепцията за по-широкото разбиране на иновациите, не само инвестиции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 761 на Министерския съвет от 06.11.2014 г.