Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Завет 2014 - 2020

Общинският план за развитие на Община Завет е сред базисните документи за стратегическо планиране, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13, ал. 1 от закона, общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие. Съдържанието на плана е съобразено с изискванията на Чл. 13, ал. 2 на ЗРР и тези на Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020) и общински планове за развитие (2014-2020). Обхватът на разработката включва цялата територия на общината. По същество общинският план и програмата към него са инструмент за управление на общината през втория програмен период от членството на България в ЕС (2014 – 2020). ОПР осъществява връзката и единството между документите на областно и градско ниво, въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията. Той спомага за съгласуваността в прилагането на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното пространство. В съответствие с чл. 13 от ЗРР, планът се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, който организира и контролира дейностите по изработването и реализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на заинтересованите страни в процесите на създаване и прилагане на плана, е условие за подготовката на един пълноценен и законосъобразен управленски документ.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 181 на Общинския съвет от 29.11.2013 г.