Стратегически документи

Общински план за развитие на Oбщина Мездра 2014- 2020 г.

Общинският план за развитие на Oбщина Мездра 2014- 2020 г. / ОПР/ е приет с Решение 478 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Мездра на основание чл 13, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за регионалното развитие. В окончателния вариант на ОПР са отразени всички направени предложения от заинтересованите страни по време на обществените oбсъждания – фокус-групи, дискусии, семинари, социологическо проучване.
 

Общинският план за развитие е основен документ за стратегическо планиране и програмиране. Съдържанието на Общинския план за развитие на община Мездра 2014-2020 г. е съобразено с изискванията на чл. 13, ал.2 от Закона за регионалното развитие и на Методическите указания на МРРБ за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022 г./, Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/ г./, Областните стратегии за развитие /2014-2020 г./ и Общинските планове за развитие /2014-2020 г./

Целта и задачите на плана са да бъдат приложени на местно ниво европейските, националните и регионални стратегически приоритети, съобразно спецификата и конкретните нужди при рационалното използване на общинските възможности и характеристики на територията на цялата община.
 

При разработването на Общинския план за развитие на Oбщина Мездра 2014- 2020 г. са използвани стратегическите и планови документи на европейско, национално и регионално ниво: Стратегия „Европа 2020”, Национална стратегия за регионално развитие 2013-2022 г., План за развитие на северозападния регион - ниво 2 за периода 2014 - 2020 и Областната стратегия за развитие на област Враца 2014 - 2020 година.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 478 на Общинския съвет от 30.01.2014 г.