Стратегически документи

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 
НПУО се основава на следните основни принципи:
“Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно.
“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.
“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
“Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза. 
„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.
 
Отчетът за изпълнението на заложените цели и мерки в Националния план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г., за периода 2014 - 2017 г. е приет с Протокол № 51 от заседание на Министерския съвет на 2 септември 2020 г.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 831 на Министерския съвет от 22.12.2014 г.