Стратегически документи

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.

Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е документ, който се основава на анализ на ситуацията в страната и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя визията и общите стратегически цели на политиката в областта на спешната помощ до 2020 г., обхващайки всички направления на провежданата политика, както и нейните измерения по отношение общата политика за здравеопазване.
Визията, целите и приоритетите на Концепцията са дефинирани на базата на извършените анализи, както и на базата на получените становища в рамките на публични дебати, реализирани в процеса на формулирането им.
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е интегриран документ за комплексното развитие на спешната медицинска помощ до 2020 г., който допринася за реализация на връзката между приоритетите на ЕС, националните приоритети на България, вкл. в областта на здравеопазването. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в областта на спешната медицинска помощ като същевременно определя мястото й в мерките за постигане на националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи, Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни документи.
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е изцяло съобразена с целите и приоритетите на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. и основно с Политика 4: Осигуряване на равен достъп на хората до качествени здравни дейности адекватни на техните здравни потребности, включваща следните насоки 4.2: Модернизиране на дейността на системата за спешна извънболнична медицинска помощ.
Документът изцяло кореспондира и със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 789 на Министерския съвет от 28.11.2014 г.