Стратегически документи

Стратегия за развитие на туризма в Oбщина Кайнарджа за периода 2014 - 2020

Дългосрочната  туристическа стратегия на Община Кайнарджа 2014-2020 г. разглежда развитието на туризма в световен мащаб и тенденциите в развитие на туризма в България, както и
условията за развитие на туризма в община Кайнарджа.
Проследена е възможността за различни видове туризъм с потенциал за развитие в община Кайнарджа:
1. алтернативни форми на туризъм
2. екотуризъм
3. селски туризъм 
4. приключенски туризъм
5. културно-познавателен туризъм
6. кулинарен, гурме и винен туризъм
7. ловен туризъм
и други.
Направени са препоръки за определени туристически обекти – съществуващи и такива с потенциал за развитие  – как да бъдат разработени и са посочени мерки за подкрепа на туризма от страна на община Кайнарджа.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 389 на Общинския съвет от 07.08.2014 г.