Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кайнадржа 2014 - 2020 г.

     
     Общинският план е изготвен по Проект "Разработване на Общински план за развитие и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа”, финансиран по  Оперативна Програма Административен капацитет, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Договор № 13-13-181/12.11.2013 г.; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Общинският план за развитие (ОПР) на община Кайнарджа за периода  2014-2020 е със следната  визия:
Съвременна крайгранична община в област Силистра с:
Интензивно развиващ се аграрен сектор и туризъм;
Добре развита транспортна и техническа инфраструктура;
Хармонична жизнена среда и условия за пълноценна трудова реализация на населението;
Запазени културно-исторически традиции и междуетнически взаимоотношения;
Екологично чиста природна среда.
 
      Общинският план за развитие ще действа като средносрочен стратегически документ в периода 2014-2020 г., като ще привлича средства от национални източници и международни програми – предимно фондовете на ЕС.Прогнозираната сума за инвестиции в развитие на човешкия потенциал и в техническата инфраструктура, както и в опазване на природата и околната среда е над 56 милиона лева и е  посочена в „Индикативната финансова таблица”, представляваща Приложение 1 към ОПР Кайнарджа2014-2020. 
В приложение 2 в „Програма за реализация на ОПР 2014-2020 са посочени суми за предвидените мерки и проекти през 2014 год.
В приложение 3 са посочени „Мерки за ограничаване изменението на климата и адаптацията към вече настъпили промени, които ще се прилагат на територията на община Кайнарджа.
Изготвен е и доклад за предварителна оценка на ОПР, в който са посочени последствията от прилагането на ОПР в периода 2014-2020, както в социално-икономически план, така и за екологичното му въздействие на наша територия.Посочени са взаимоотношенията между гражданите и администрацията в посока обществено обсъждане, предложения и съгласуване със заинтересуваните страни.Предвидени са индикатори за наблюдение.
Изготвен е Доклад от предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Кайнарджа, Област Силистра.
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 389 на Общинския съвет от 07.08.2014 г.