Стратегически документи

Национална пътна карта за научна инфраструктура

Първата Национална пътна карта за научна инфраструктура на България беше приета през 2010 г. с Решение № 692 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. и с нея бяха дефинирани националните потребности в областта на научната инфраструктура, проблемите за решаването им и пречките по тяхното отстраняване.

С Решение № 569 от 31.07.2014 г. Министерския съвет прие актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура. 

Пътната карта определя европейските и националните инфраструктури, които ще бъдат развивани с цел постигане на конкурентноспособна и иновативна икономика. Научната инфраструктура е неделим компонент при изграждането на „триъгълника на знанието” – образование, наука и иновации – и е ефективен начин за концентрация на научен потенциал и на ресурси.

            Научните инфраструктури ще работят в съвременни научни направления, ще гарантират отворен достъп до лабораториите и ще са насочени към решаване на проблеми и дейности за бизнеса.

            Актуализираната пътна карта отразява желанието за напредък в процеса на вземане на дългосрочни решения за инвестиции в бъдещето на обществото, постигане на консенсус между представителите на  финансиращите организации и научната общност и си поставя  следните oбщи цели:

-          Подкрепа на политиката за развитие на научните изследвания в България;

-          Осигуряване на финасиране и прозрачност за изпълнение на пътната карта за периода 2014-2020 г.

Обновената пътна карта дефинира националната визия по отношение на значимите инфраструктурни обекти за периода 2014-2020 г., които да бъдат развивани в съответствие с националните приоритети за развитието на научноизследователската дейност и интелигентната специализация.

Изграждането на научноизследователски инфраструктури  и  мащабни научноизследователски комплекси неизменно създава условия за бърз икономически ръст, заетост и гарантира високо ниво на компетентност на провежданите научни изследвания.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 569 на Министерския съвет от 31.07.2014 г.