Стратегически документи

Политика за привличане на инвестиции и политика за развитие на техническата инфраструктура на Община Стамболийски за периода 2014 - 2020

Документите са изготвени в изпълнение на проект: „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007‐2013, 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” BG051PO002/13/1.3‐07, Бенефициент: Община Стамболийски, ДБФП № 13‐13‐42/ 07.11.2013г. между МФ и Община Стамболийски. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Политиката за привличане на инвестиции в Община Стамболийски за периода 2014‐ 2020 година е стратегически документ, който има за цел да определи базовите насоки и приоритети за интегрираното и устойчиво стопанско развитие. Посредством политиката се определят визията и препоръките за увеличаването на местния потенциал за привличане на нови инвестиции, за активизиране на пазара на труда, насочено към
разкриването на нови и устойчиви работни места и достигането на значим икономически растеж. Крайната цел е достигането на стандарт на живот на местното население, съизмерим със средния за страната и в дългосрочен аспект да осигури европейско ниво на развитие на местната икономика, която е двигател на повишаването на цялостния просперитет на общината.
 
Политика за развитие на техническата инфраструктура в Община Стамболийски за периода 2014‐2020 г. също е стратегически документ, който има за цел да определи базовите насоки и приоритети за интегрираното и устойчиво стопанско развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.