Стратегически документи

Общиснки план за развитие на Община Сливен 2014 - 2020 г.

Документът е разработен в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144 от 15.11.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013. С решение №1390 от 10.07.2014г.  документа беше приет от Общински съвет – Сливен.
Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Сливен (ОПР) е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината, които трябва да бъдат постигнати през следващия седемгодишен планов период. Стратегическата рамка на Общински план за развитие на община (ОПР) се базира на съществуващия потенциал на Община Сливен, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие.
Общинският план на Сливен е конкретен оперативен документ, обединяващ целите и подходите за тяхното реализиране при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Сливен. Успешното постигане на основната цел зависи от приложените методи за интегрирано планиране на развитието, които осигуряват координация между секторите на икономиката и спомагат за постигане на по-добра социална, икономическа и екологична ефективност. 
 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1390 на Общинския съвет от 10.07.2014 г.