Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2014 г.

Стратегическата цел на програмата е утвърждаването на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. Програмата има и две оперативни цели
- разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора;
- подобряване на координация между  ведомствата и организациите определени в Закона за борба с трафика на хора с оглед прилагането му, прилагането на международни актове, правото на ЕС и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 480 на Министерския съвет от 10.07.2014 г.