Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри е съгласувана с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, със Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”, със Заключенията на Съвета от 26.11.2009 г. относно професионалното развитие на учители и училищни лидери , с Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година (конкретно с тематичната цел за инвестиране в образованието, училищното и извънучилищното обучение и професионалната квалификация през целия живот), както и с Програмата за подкрепа за устойчива и качествена заетост и трудова мобилност.

С Протоколно решение № 44.2 на Министерския съвет от 29.10.2014 г. е приет тригодишен Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 20.1 на Министерския съвет от 21.05.2014 г.