Стратегически документи

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г.

Стратегическата цел на програмата е "Формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради".
В изпълнение на стратегическата цел са формулирани и следните оперативни цели:
- Да се поставят основите на системна национална политика, насочена към
намаляване въздействието на радон в сгради, с цел превенция на риска за
здравето чрез законодателни, административни и обществени мерки.
- Да се изготви радонова карта на България.
- Да се създаде система за контрол на нови и съществуващи сгради по
отношение референтните нива на радон.
- Да се подобри обществената осведоменост.
- Да се създаде система за контрол на радон на работните места.

Отчетът за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население“ 2013 – 2017 г. е приет с Решение № 884  на Министерския съвет от 6 декември 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 537 на Министерския съвет от 12.09.2013 г.